Adeiladwyr tai gwydr, estyniadau ac adnewyddiadau o safon yng Ngwynedd

phone 01286 660124   email E-bostiwch Ni  English English

  Dylunio a Gosod Ystafelloedd Ymolchi

Yn aml, yr ystafell ymolchi yw'r ystafell leiaf yn y ty sy'n golygu ei bod hyd yn oed yn bwysicach cael y dyluniad yn gywir i wneud y mwyaf o'r gofod ac i fodloni gofynion eich teulu. Os byddwch yn ystyried gwerthu eich cartref, gallwch ddisgwyl adennill mwy na chost ystafell ymolchi a osodwyd yn broffesiynol, a gallwch hefyd ddisgwyl gwerthu'ch ty yn gyflymach.

Rydym yn gosod ystafelloedd ymolchi'n broffesiynol am bris cystadleuol, p'un a ydych yn bwriadu creu neu adnewyddu eich ystafell ymolchi, en-suite, ystafell gawod agored, ystafell i'r anabl, ty bach, ystafell wlyb, neu ond angen teilsiwr neu blymwr - gallwn eich helpu.

Cam un - cynllunio

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar wrando ar ein cwsmeriaid ac ar ddefnyddio ein profiad a'n gwybodaeth i'ch helpu chi i gael eich ystafell ymolchi ddelfrydol. Pan fyddwn yn cyfarfod am y tro cyntaf byddwn yn trafod unrhyw syniadau fydd gennych i benderfynu ar steil yr ystafell ymolchi yr ydych yn dymuno ei chael ar sail eich chwaeth bersonol. Gallwn eich helpu i wneud dewisiadau o ran y cynllun, y dylunio a'r steil sy'n addas i'r gofod sydd gennych yn eich ystafell ymolchi ac i anghenion eich teulu.

Can dau - trefnu

Gallwn reoli prosiect eich ystafell ymolchi newydd cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch; o'ch helpu i ganfod y cyflenwr priodol i archebu a chasglu partiau. Byddwn yn sicrhau bod y prosiect cyfan yn cael ei gynnal yn ddidrafferth o'r dechrau i'r diwedd fel bod gennych lai i boeni amdano a mwy o amser i chi'ch hun.

bathroom example
shower detail

Cam tri - yr adeiladu

Pan ddaw'n amser gosod eich ystafell ymolchi, byddwch yn gweld ein bod yn osodwyr medrus a thaclus, sy'n rhoi sylw trwyadl i fanylder ac yn parchu eich gofod. Mae tîm GPS yn cynnwys plymwr a thrydanwr cymwys fel na fydd raid disgwyl am i'r elfennau hyn o'r gwaith gael eu gwneud. Byddwn yn aflonyddu cyn lleied â phosibl arnoch chi a'ch teulu; rydym yn tacluso wrth fynd yn ein blaenau yn arbennig ar ddiwedd y diwrnod gwaith. Wedi i'ch ystafell ymolchi newydd gael ei gosod i'r safon sy'n eich bodloni chi a ninnau, byddwn yn fwy na pharod i gynnig cyngor ar y gorffeniadau terfynol.